דג

שנפרה ונרבה כדגים

כרתי

שיכרתו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתינו

רימון

שירבו זכויותינו כרימון

קרא

שתקרע רוע גזר דיננו ויקראו לפניך זכויותינו